AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

Degut a que no podem subministrar cap medicament als alumnes, en cas que un alumne hagi de prendre algun medicament durant l’espai de migdia, necessitem tenir la següent autorització omplerta i signada pel tutor/a de l’infant.

AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS